Uttalelse vedrørende ansvarlig bruk av opioidbaserte legemidler


Generelle vurderinger for behandling av smerte i forbindelse med ethvert legemiddel med en opioid virkningsmekanisme

Følgende generelle faktorer bør tas i betraktning

  • En individualisert, pasientsentrert tilnærming til diagnose og behandling av smerte er avgjørende for å etablere en terapeutisk relasjon mellom pasient og behandler.
  • Ta i betraktning pasientvariabler som kan ha innvirkning på doseringen for den enkelte pasient før opioider tas i bruk1.
  • Hos pasienter med akutt smerte, f.eks. postkirurgisk smerte, bør bruken av legemiddel begrenses til kortest mulig tid1. Alle pasienter bør velges nøye, risikofaktorer for misbruk bør evalueres og regelmessig overvåking og oppfølging implementeres for å sikre at opioider brukes på en hensiktsmessig måte3-4 og i tråd med behandlingsmålene (smerteintensitet og funksjonalitet) som avtalt med pasienten3-4.
  • Pasientene bør gjøres oppmerksomme på de potensielle bivirkningene av opioider og risikoen for utvikling av toleranse, fysisk avhengighet og avhengighet3-4.
  • Det er viktig å bruke multimodale, ikke-opioide metoder optimalt ved akutt og kronisk smerte før man går over til opioider eller samtidig med opioidbehandling1.
  • Det er mulig å bli avhengig selv når opioider tas som foreskrevet. Det er vanskelig å fastslå den eksakte prevalensen av misbruk hos pasienter som behandles med opioider for kronisk smerte5.
  • Regelmessige kliniske evalueringer er nødvendig ved langvarig opioidbehandling for å vurdere smertekontroll, innvirkning på livsstil, fysisk og psykologisk velvære, bivirkninger og fortsatt behov for behandling2.
  • All langvarig behandling med opioider skal overvåkes og re-evalueres regelmessig, inkludert nedtrapping av dose eller seponering av behandling3-4.
  • Tegn på opioidavhengighet skal overvåkes og håndteres3-4.
  • Pasienter og allmennheten kan dra nytte av informasjonsmateriell samt tiltak for å øke bevisstheten rundt ansvarlig bruk av opioider6.

References:

M-N/A-NO-04-20-0001 April 2020